fbpx

תשלום תשר/”טיפ” הינו חלק מהכנסת המעסיק

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

 

פסק דין התקדימי עבל (ארצי) 44405-10-15 עומרי קיס נ’ המוסד לביטוח לאומי מיום 26.3.2018 עושה סדר בסיווג התשר ולמעשה ביה”ד הארצי שינה מההלכות הקודמות הנוגעות להכנסה מתשר, לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי, ופסק כי הכנסה מתשר בענף המסעדנות מהווה הכנסה של העסק והכנסת עבודה של ‘עובדי שרשרת השירות’ מהמעסיק, בין אם התשר עבר בספרי המסעדה ובין אם לאו; בהעדר התניה מפורשת אחרת, ברירת המחדל היא כי מעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לשם תשלום שכר עבודה בלבד, ההסדר החדש ייכנס לתוקף ביום 1.1.2019.

 

כל תשר כספי בענף המסעדנות ייחשב כהכנסה השייכת למסעדה, וכל הכנסה של המלצר מתשר שכזה היא הכנסת עבודה ממעסיקו. ביה”ד קבע כי לצד עיון מחודש במבחן הוולונטריות ולצדו מבחן אמצעי התשלום, והכרה בכל תשר כהכנסה של העסק וכהכנסת עבודה של המלצר ממעסיקו, יש לעיין מחדש אף בהלכת מלכה, ובמרכזה מבחן הרישום בספרים, ולקבוע שכל הכנסה של המלצר מתשר תיחשב כשכר עבודתו, בין אם התשר עבר בספרי המסעדה ובין אם לאו.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 

 

יש לראות את ההכנסה מתשר, לעניין משפט העבודה ודיני הביטוח הלאומי, כהכנסה של בית העסק ולא של עובדי שרשרת השירות, ומכאן שהכנסתם מכספי תשר מהווה הכנסתם מעבודה, ממעסיקם. זאת, גם אם כספי התשר נותרו, פיזית, בידם או בכיסם מבלי שהועברו תחילה למעסיק.

בהעדר התניה מפורשת אחרת, ברירת המחדל היא כי מעסיק רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לשם תשלום שכר עבודה בלבד. הוא אינו רשאי לעשות שימוש בכספי התשר לתשלומי חובה, להפרשות לפנסיה או לתשלום זכויות סוציאליות.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

הקביעה האמורה מולידה את הקביעות הבאות: נוכח העובדה שלפי המצג כלפי הלקוחות ולפי הנוהג המקובל, כספי התשר מיועדים לתשלום שכר לעובדי שרשרת השירות,

ברירת המחדל, בהעדר התניה מפורשת אחרת היא שהמעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר רק לשם תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות, והוא אינו רשאי לשלם באמצעות כספי התשר תשלומי חובה או זכויות סוציאליות. תשלומים אלה יש להעביר בגין מלוא השכר, כלומר, לרבות כספי התשר.

 

האמור חייב למצוא ביטויו בחובות הרישומיות שבהן חב המעסיק על פי חוק הגנת השכר; המעסיק רשאי, בכפוף לכל דין, להגיע להסכמה עם עובדי שרשרת השירות בעסקו, בדבר התניה החורגת מברירת המחדל האמורה.

 

משכך משרדנו ממליץ כי ככל כי בהסכמי העבודה יכלל סעיף אשר יאפשר למעסיק לשלם את ההוצאות הסוציאליות של העובד.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

 

 

קטגוריות: דיני מיסים
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by