fbpx

רישיון קבלן שירותי ניקיון / שמירה ואבטחה

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

פעילות כקבלן כח אדם או קבלן ניקיון או קבלן שמירה או קבלן אבטחה ללא רישיון היא עבירה על החוק. תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (בקשה לרשיון), תשנ”ו-1996 מסדירות את קבלת רישיון קבלן שירות נקיון או שמירה או אבטחה.

 

קריטריונים לקבלת רישיון קבלן ניקיון / קבלן שירותי שמירה ואבטחה

 1. הוכחת ניסיון – ניסיון ניהולי או עסקי של שנה לפחות (קבלן כח אדם 3 שנים) של בעל החברה או המנהל המועסק על ידו.
 2. ערבות בנקאית – על מבקש הרישיון לקבלן שירותים להמציא לאחר אישור משרד הכלכלה ערבות בנקאית כערובה למילוי התחייבויותיו כלפי העובדים בסכום אשר מתחיל בכ-32,000 ₪ בהתחשב בכמות המועסקים.
 3. אי הרשעה פלילית ב-5 שנים אשר קדמו להגשת הבקשה בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן שירותים.
 4. קיום תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים – על מבקש הרישיון לשכור משרד בו חדר המתנה, חדר ראיונות, גישה לאנשים עם מוגבלויות ותנאים סניטריים נאותים (שירותים).

בקשה לקבלת רישיון קבלן שירותי ניקיון.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

מסמכים להגשת הבקשה לרישיון קבלן שירותי ניקיון או קבלן שירותי שמירה ואבטחה:

 1. תמונת פספורט.
 2. קו”ח
 3. אסמכתאות לניסיון ניהולי.
 4. תעודת עוסק מורשה או תעודת התאגדות חברה.
 5. טופס תיאור משרדי החברה מאומת על ידי עו”ד
 6. תמונות המשרד המתארות את חדר ההמתנה, חדר הראיונות, שירותים וכניסה למבנה.
 7. העתק מחוזה שכירות.
 8. טופס מזמיני שירות – פירוט של לקוחות העסק.
 9. רשימת בעלי תפקידים בכירים.
 10. טבלת דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות – טבלה המפרטת את רשימת הוצאות המעביד לשנה האחרונה + הפרשות.
 11. אישור תשלומי ביטוח לאומי לעובדים ברבעון האחרון.
 12. אישורי תשלום מס הכנסה לעובדים ברבעון האחרון.
 13. רשימת עובדים מלאה לרבות ת.ז, תאריך התחלת העסקה וכו’.
 14. לגבי חברת שמירה ואבטחה בלבד – צילום רישיון בתוקף ממשרד המשפטים.
 15. טופס הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי.
 16. טופס התחייבות מבקש הרישיון.
 17. תצהיר בדבר העדר הרשעות/קנסות/תביעות אזרחיות.
 18. הצהרה על עבודה עם קבלני משנה וחברות נוספות.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

מהו זמן הטיפול בבקשה?

משך הטיפול הוא כשלושה חודשים. התעכבות ההליך יכולה להיגרם כתוצאה מאי תגובה מהירה לבקשות משרד הכלכלה.

בקשה לקבל רישיון קבלן שירותים

ליווי וייצוג בהליך קבלת הרישיון קבלן שירותי ניקיון או קבלן שירותי שמירה ואבטחה

משרדנו מלווה ומייצג בהליך קבלת רישיון קבלן שירותים החל מאיסוף המסמכים ועד קבלת הרישיון. משרדנו נמצא לרשותכם בכל עת לכל שאלה ו/או הבהרה.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

קטגוריות: דיני עבודה
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by