fbpx

קבלת רישיון קבלן רשום בפנקס הקבלנים

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

“קבלן רשום” הנו כינוי לקבלן אשר מסווג בענפי רישום בפנקס הקבלנים של משרד השיכון והבינוי. רישום בפנקס הקבלנים מאפשר לקבלן להציע הצעות במכרזים פרטיים וממשלתיים ולהתעסק בפרוייקטים בקנה מידה רחב.

מהם ענפי רישום קבלן רשום ראשיים ומשניים?

ענף ראשי: בנייה 100 ג
ענף משני: עפר, חיצוב ופיצוץ 110 א
ענף משני: פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה) 111 א
ענף משני: כלונסאות וקידוחים 120 א
ענף משני: כלונס בסלע (מיקרופיל) 121 א
ענף משני: בטונים, בניית שלדים 130 ב
ענף משני: שיפוצים 131 א
ענף משני: עבודות אבן וחיפוי חוץ 132 ב
ענף משני: דריכת בטון באתר 133 ב
ענף משני: איטום מבנים 134 ב
ענף משני: הרחבת מבנים 135 א
ענף משני: בנייה טרומית 140 ג
ענף משני: קונסטרוקציות פלדה 150 א
ענף משני: חשמלאות 160 א
ענף משני: מתקני מיזוג אוויר 170 ב
ענף משני: מתקני הסקה וחימום 171 ב
ענף משני: מתקני קירור 172 ב
ענף משני: מעליות ומדרגות נעות 180 ב
ענף משני: מתקני תברואה ובורות שופכין (אינסטלציה סניטרית) 190 א
ענף משני: מתקני אנרגיה סולרית 191 א
ענף משני: מכלים טרומיים (ברכות ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי 192 ב
ענף משני: ברכות מים 193 ג
ענף ראשי: כבישים, תשתית ופיתוח 200 ג
ענף משני: עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים 210 ב
ענף משני: עבודות אספלט 220 ב
ענף משני: מסועות בטון 230 ב
ענף משני: הנחת קווי תקשורת 240 א
ענף משני: הנחת קווי חשמל 250 א
ענף משני: הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים 260 ב
ענף משני: תאורת כבישים ורחובות 270 א
ענף משני: התקנת רמזורים 280 א
ענף ראשי: גשרים 300 ג
ענף משני: בטונים ובטון דרוך לגשרים 310 ב
ענף משני: קונסטרוקציות פלדה לגשרים 320 ב
ענף משני: כלונסאות וקידוחים לגשרים 330 א
ענף ראשי: ביוב, ניקוז ומים 400 ב
ענף משני: הנחת צינורות 410 א
ענף משני: תיעול וביוב 420 א
ענף ראשי: משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה 500 ב
ענף ראשי: נמלים 600 ג
ענף משני: רציפים 610 ג
ענף משני: סוללות ושוברי גלים 620 ג
ענף משני: הרחקת סלעים תת-מימיים 630 ב
ענף משני: קידוחים ימיים 640 א
ענף ראשי: ממגורות, מגדלי מים וארובות 700 ג

 

מה הם התנאים לקבלת קבלן רשום משני?

בענפים המשניים התנאים לקבלן הרישום פשוטים יחסית:

(1) חמש שנים ניסיון מתוך עשר שנים אחרונות בעף המבוקש.

(2) עבר פלילי נקי

 

מה הם המסמכים הנדרשים לקבלן רשום משני?

(1) צילום תעודת זהות

(2) טופס בקשה חתום ומאומת על ידי עורך דין.

(3) הסכמה לקבלת מידע פלילי אודות מבקש הרישום

(4) תעודת עוסק מורשה

(5) אישור ניהול ספרים

(6) יפוי כח לעו”ד

(7) אישורים המעידים על 5 שנות ניסיון בענף המבוקש.

(8) תצהיר בדבר ניסיון 5 שנים

(9) אישור רו”ח או עו”ד בגין חשבוניות ב-5 שנים האחרונות.

(10) דו”ח מעסיקים מביטוח לאומי

 

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 

 

 

מה הם התנאים לקבלת קבלן רשום ראשי?

רישום יחיד, שותפות או חברה בפנקס הקבלנים מתבצע על סמך סעיף עובדים אחראיים הקובע:

(1) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח-1958, ויש לו שנתיים נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(2) בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו נסיון כאמור;

(3) מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים-עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מהסוג שהוגדר על ידי השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבע השר כאמור.

 

אם אני בעל מניות בחברת יחיד כמה עובדים אחראים אני צריך?

אם אתה בעל מניות בחברת יחיד הנך יכול להירשם כ”קבלן רשום” על בסיס המקצועיות שלך בלבד ולא נדרש עובד אחראי נוסף.

מה הוא הסיווג שאקבל?

אם הנך נרשם לראשונה בפנקס הקבלנים תסווג בענף ראשי 100ג. לאחר שתעבוד כשנה ותצבור ניסיון בפרוייקטים מתאימים תוכל לבקש לעלות את הסיווג.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

מהם המסמכים הנדרשים לקבלן רשום יחיד בענף ראשי?

קבלן יחיד המבקש להירשם כקבלן כחוק נדרש למלא את הטופס לרישום יחיד. לצורך כך יהיה עליו לצרף את ששת המסמכים האלה:

 1. צילום דף תעודת הזהות שבו מצוינים מספר הזהות והשם.
 2. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.
 3. תעודת עוסק מורשה.
 4. תצהיר יחיד חתום בפני עורך דין.
 5. הסכמה חתומה בידי המבקש לאימות היעדר הרשעות פליליות.
 6. אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין, יש להגיש ייפוי כוח בעבורו.

 

מבקש הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים יש להוסיף על ששת מסמכי הרישום ליחיד גם את המסמכים האלה:

 1. העתק נאמן במקור חתום בידי עורך דין של תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. העתק נאמן במקור של תעודת הכשרה ממוסד הלימודים.
 2. מהנדס שאינו מהנדס אזרחי יצרף גיליון ציונים מתורגם לעברית ומאומת לבדיקת הכשרתו ההנדסית ולהתאמתה לענף המבוקש.
 3. תצהיר ניסיון חתום בפני עורך דין. התצהיר יעיד על שנתיים ניסיון לפחות בביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף מתוך חמש השנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה. אם מתבצע רישום לכמה ענפים, יוגש תצהיר נפרד לכל ענף.
 4. אישורים המעידים על שנתיים ניסיון בביצוע עבודות בענף, כפי שפורטו בתצהיר.

 

מבקש שהוא בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי הספר שנקבעו בתקנות נדרש להוסיף על ששת מסמכי הרישום ליחיד גם את המסמכים האלה:

 1. העתק נאמן במקור חתום בידי עורך דין של תעודת בוגר בית ספר להנדסאים או טכנאים או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.
 2. תצהיר ניסיון חתום בפני עורך דין. התצהיר יעיד על ארבע שנות ניסיון לפחות בביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף מתוך שמונה השנים האחרונות, שקדמו להגשת הבקשה.
 3. אישורים המעידים על ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף, כפי שפורטו בתצהיר.

 

אם המבקש מנהל עבודה יש להוסיף על ששת מסמכי הרישום ליחיד גם את המסמכים האלה:

 1. אישור מפורט ממפקח העבודה האזורי של משרד העבודה והרווחה על היותו מנהל עבודה באתרי בנייה בשש שנים מתוך שתים עשרה השנים האחרונות. האישור יפרט את אתרי העבודה, תאריך המינוי, שם הקבלן המעסיק ותיאור העבודה.
 2. אישורי מעבידים המפרטים את ניסיונו כמנהל עבודה בענף בשש שנים מתוך שתים עשרה השנים האחרונות, מאז שהוסמך לשמש מנהל עבודה ב”עבודות מסוג ראשון במעלה”. כמו כן יש לצרף טופס 106 ואישור מביטוח לאומי.
 3. תצהיר ניסיון חתום בפני עורך דין. התצהיר יעיד על ניסיון בענף בשש שנים מתוך שתים עשרה השנים האחרונות בעבודות מסוג ראשון במעלה.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

מהם המסמכים הנדרשים לרישום חברה/שותפות?

 

כל תאגיד (חברה, שותפות) המבקש להירשם כקבלן בענף ראשי לפי חוק נדרש למלא טופס בקשה לרישום חברה או שותפות בפנקס הקבלנים, ולצרף את שמונת מסמכי הרישום האלה:

 1. צילום דף תעודת הזהות של כל אחד מן המנהלים או השותפים.
 2. תזכיר ותקנון חברה ודף מידע מעודכן מרשם החברות.
 3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.
 4. תעודת עוסק מורשה.
 5. תצהיר מנהל חברה (טופס 2) חתום בפני עורך דין בידי כל אחד ממנהלי החברה.
 6. הסכמה חתומה לאימות היעדר הרשעות פליליות (טופס 3). כל אחד ממנהלי החברה יגיש הסכמה נפרדת.
 7. אם החברה מיוצגת על ידי עורך דין, יש להגיש ייפוי כוח בעבורו. להנחיות כלליות להגשת ייפויי כוח.
 8. אם מדובר בחברה משפחתית יש למלא תצהיר חברה משפחתית (טופס 4).

 

 

 

מהם המסמכים הנדרשים לרישום חברה/שותפות?

כל תאגיד (חברה, שותפות) המבקש להירשם כקבלן בענף ראשי לפי חוק נדרש למלא טופס בקשה לרישום חברה או שותפות בפנקס הקבלנים, ולצרף את שמונת מסמכי הרישום האלה:

 1. צילום דף תעודת הזהות של כל אחד מן המנהלים או השותפים.
 2. תזכיר ותקנון חברה ודף מידע מעודכן מרשם החברות.
 3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל”ו-1976.
 4. תעודת עוסק מורשה.
 5. תצהיר מנהל חברה (טופס 2) חתום בפני עורך דין בידי כל אחד ממנהלי החברה.
 6. הסכמה חתומה לאימות היעדר הרשעות פליליות (טופס 3). כל אחד ממנהלי החברה יגיש הסכמה נפרדת.
 7. אם החברה מיוצגת על ידי עורך דין, יש להגיש ייפוי כוח בעבורו. להנחיות כלליות להגשת ייפויי כוח.
 8. אם מדובר בחברה משפחתית יש למלא תצהיר חברה משפחתית (טופס 4).

 

האם אני יכול להעסיק עובדי שטחים עם קבלן רשום?

קבלן רשום רשאי לקבל היתרים להעסקת עובדי שטחים בהתאם לנפח הפעילות וגודל הפרוייקטים בהם עוסק.

 

ליווי וייצוג בהליך קבלת “קבלן רשום”

משרדנו מלווה ומייצג בהליך קבלת “קבלן רשום” החל מאיסוף המסמכים ועד קבלת הרישיון. משרדנו נמצא לרשותכם בכל עת לכל שאלה ו/או הבהרה.

 

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחילו שיחת וואטסאפ
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by