fbpx

בקשה לרישום חברה/עוסק כחברת השמה (לשכה פרטית)

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)
המונח המקצועי של חברת השמה לכח אדם הוא “לשכה פרטית”.
משרד הכלכלה מבחין בין חברת כח אדם לבין חברת השמה.
חברת כח אדם (חברת קבלן)  היא חברה אשר העובדים מועסקים, דה פקטו, אצלה והיא שולחת את עובדיה לעבוד אצל מעסיקים שונים.
יובהר – תלוש השכר יונפק על ידי חברת כח האדם. להבדיל, חברת השמה היא מעין “מתווך” בכח אדם, מעסיק פונה לחברת השמה לצורך מציאת עובדים ומקבל עובדים לפי צרכיו, לאחר קבלת העובדים, המעסיק הישיר מוציא תלוש שכר לעובד ולא חברת ההשמה.
חברת ההשמה מקבלת תגמול בעבור שירות התיווך שביצעה.
המשרד המטפל ברישום ומתן רישיון לחברת השמה הוא משרד הכלכלה. לפי הנחיות משרד הכלכלה המסמכים בדרושים לצורך רישום חברה כחברה השמה (לשכה פרטית):
 • טופס בקשה לרישיון לקיום לשכה פרטית
 • קורות חיים + תמונת פספורט
 • תעודת רישום החברה/עוסק מורשה
 • רשימת בעלי תפקידים בכירים + תפקידיהם
 • טופס תיאור משרדי חברה חתום ע”י עו”ד + תמונות של הלשכה מבחוץ ומבפנים (דגש על נגישות ודרכי גישה חופשית לבעלי מוגבלויות)
 • הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי של כלל בעלי התפקידים הבכירים בלשכה
 • העתק מחוזה שכירות
 • התחייבות מבקש הרישיון
רישיון חברת השמה
התנאים לקבלת רישיון לקיום חברת השמה (לשכה פרטית):
מבקש הרישיון יצהיר כי בחמש השנים שקדמו לבקשה לא הוא ולא אדם המיועד למלא תפקיד בכיר בלשכה הורשעו בעבירה שיש בה, בנסיבות העניין, משום קלון [סעיף 64(ב) לחוק]. המבקש יצהיר כי ידועים לו סעיפי החוק שהם תנאי לקבלת הרישיון, לרבות הסעיפים הבאים:
 • על הלשכה להימנע מאפליה בשליחת עובד לעבודה בשל גילו, מינו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו או מפלגתו
 • על הלשכה להימנע מסירוב בלתי סביר לתת שירות תיווך בעבודה
 • מבקש הרישיון יתחייב כי הלשכה הפרטית לא תדרוש, לא תגבה ולא תקבל תשלום כלשהו במישרין או בעקיפין, בישראל או בחוץ לארץ, ממבקש עבודה או מאדם אחר הפועל בעניינו של מבקש העבודה ישראל או בחוץ לארץ בתיווך עבודה (סעיף 66 לחוק)
 • מבקש הרישיון יתחייב לא להעסיק עובדים בשכר, אלא לעסוק בתיווך עובדים בלבד
 • מבקש הרישיון יתחייב לקיים רישום מסודר של הלקוחות והטיפול בהם במטרה לאפשר בקרה ופיקוח
 • מבקש הרישיון יתחייב לאפשר נגישות לכל האוכלוסייה, לרבות בעלי מוגבלויות, ולהתקין סידורים מיוחדים על מנת לאפשר טיפול הולם
 • משרדי הלשכה יכללו, בנוסף לחדר המתנה לקהל, גם חדר/ים לראיון הפונים על מנת שיתאפשר כיבוד צנעת הפרט
 • הלשכה תכלול תנאים סניטאריים נאותים
 • משרדי הלשכה אינם מתנהלים בדירת מגורים פרטית
 • המבקש יצהיר שידוע לו כי הרישיון תקף לשנה אחת בלבד, ובמידה ויופר תנאי מהתנאים הנ”ל הוא צפוי לביטול מידי של הרישיון
 • המבקש יתחייב להקפיד על שמירת הסודיות לגבי כל מידע שהגיע לידיעתו והקשור לטיפול במבקשי העבודה ובמעסיקים, ולא יעבירו לאחר שלא בהסכמתם.
רישיון לשכה פרטית
המסמכים אותם יש להגיש למשרד הכלכלה:
 • טופס בקשה לרישיון לקיום לשכה פרטית.
 • תיאור משרדי החברה.
 • הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי.
 • התחייבות מבקש הרשיון            .
 • רשימת בעלי תפקידים בכירים.
התהליך אמנם מסובך, אך מומלץ לא להסתפק באמור ולפנות למשרד עורכי דין, ליאב מלמד לקבלת רשיון במהירות ובקלות.
בהצלחה!
מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;
חברת השמה
-אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי-

 

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחילו שיחת וואטסאפ
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by