fbpx

רישום שותפות וסוגי שותפויות

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)
שותפות הינה חבר של לפחות שני בני אדם אשר מטרתם להתקשר אחד עם השני על מנת להפיק רווחים יחד. עניין השותפות בישראל הוסדר בחקיקה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל”ה-1975. להבדיל מחברה שותפות אינה ישות משפטית נפרדת, כלומר בעלי מניות הינם אחראים וערבים באופן אישי לפעילות העסקית של השותפות וחובותיה במידה ויש כאלה  (למעט שותפות מוגבלת עליה יפורט בהמשך).
ישנם ארבעה סוגים של שותפויות:
 1. שותפות כללית – השותפות הפשוטה ביותר והמוכרת היטב. השותפות מבוססת על הסכמת השותפים להיות בה וכל אחד מהשותפים אחראי באופן ישיר לפעילות השותפות ולחובותיה. בדרך כלל השותפות לא תוכל לכלול בה יותר מ-20 שותפים, אך במקרים בהם מדובר בשותפות עסקית (עו”ד, רו”ח) השותפות תוכל לכלול בה יותר שותפים מהרף הקבוע.
 2. שותפות מוגבלת – שותפות מוגבלת דומה בחלקה לחברה מכיוון שמהווה ישות משפטית נפרדת. בשותפות ישנה הבחנה בין שני סוגים שותפים:
  שותף כללי – שותף אשר הינו אחראי באופן אישי לכל התחייבויותיה של השותפות והוא זה שמנהל אותה.
  שותף מוגבל – הינו שותף אשר אינו אחראי על התחייבויותיה של החברה ובמידה והשותפות נקלעת לחובות השותף המוגבל מסכן רק את כספו אשר השקיע בשותפות אך לא מעבר לכך. ניתן לראות כי השותף הכללי הוא זה שמספק מימון לשותפות ונהנה מרווחיה במידה וישנם כאלה, אך אינו ערב באופן אישי לפעילות השותפות.
 3.  שותפות חוץ – שותפות חוץ הינה שותפות אשר הוקמה מחוץ לארץ ומעוניינת לנהל עסקים בישראל.
 4.  רישום עסק – ניתן לבצע רישום עסק באמצעות שותפות שיכולה להתחלק באופן שווה בין שותפיה או לפי כל חלוקה אשר יחליטו עליה השותפים. כאשר רושמים עסק בדרך כזו יש לזכור כי אין מאגר אשר בודק האם קיימת שותפות או חברה בשם הדומה לעסק שרוצים לרשום לכן כל רישום שם מתקבל בדרך זו.
חשוב לציין, כי אי רישום השותפות לא גורע מהיותה קיימת וזאת לעומת חברה שחייבת להיות רשומה בכדי שיהיה תוקף לקיומה. כלומר, ניתן להכיר בשותפות גם אם אינה נרשמה אצל רשם השותפויות ואף כאשר אין בין השותפים הסכמה בכתב.
לכל סוג שותפות ישנה רשימת מסמכים ייחודית אותם יש למלא ולאמת על ידי עו”ד/רו”ח/ נוטריון ציבורי. את הרשימה ניתן למצוא באתר הרשמי של רשם התאגידים.
רישום שותפות
תהליך רישום שותפות כללית:
 1. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה. יש למלא  מספר טלפון של מגיש הבקשה לצורך בירורים. רצוי להוסיף שלוש חלופות לשם המוצע.
 2. מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20. שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, יכול שיהיו בה יותר מעשרים חברים.
 3. טופס הבקשה ייחתם בחתימת יד מקורית של כל השותפים הכלליים , ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא מספר ת”ז). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר ת”ז).
 4. בטרם ביצוע תשלום עבור רישום שותפות יש לציין על גבי הקבלה את שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו”ד מטעם החברה) בהתאם לפרטים שיופיעו על גבי המסמכים המוגשים בבקשות הרישום. לתשומת לבך, לא יאושרו אסמכתאות שיבוצע על גביהם שינויים ידניים.
 5. אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו”ד / רו”ח / נוטריון ציבורי.
יש לציין את מספר העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של הסכם השותפות (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת ההסכם במספר עותקים מספיק).
מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;
–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –
קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by