fbpx

קבלת רישיון נותן שירותי מטבע / קבלת רישיון נש”מ (רישיון צ’יינג’ים)

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

רשות המסים יצאה בשבועות האחרונים למבצע ארצי לבדיקת רישום הכנסות כדין בקרב נותני שירותי מטבע (צ’יינג’ים)  ובדיקת רשימות לקוחותיהם. עד כה נערכו 115 ביקורות בעקבותיהן נתפסו 15 בעלי צ’יינג’ים שלא רשמו הכנסות בהיקף של עשרות ומאות אלפי שקלים.

כמו כן, אותרו וזומנו לחקירה 29 לקוחות החשודים כי ניכו צ’קים בהיקף כולל של מיליוני שקלים ובמקביל מדווחים על הכנסות נמוכות בהרבה או שאינם רשומים כלל ברשות המסים.

מבקרי יחידת ניהול ספרים של הרשות שפעלו בליווי אנשי חטיבת החקירות, חשפו תופעה בה שכירים בחברות נשלחים לצ’יינג’ים על מנת לפדות צ’קים עבור מעסיקיהם, כנראה על מנת להתחמק מדיווח ולהסיר עצמם מרשימת הלקוחות בעסקים אלה.

באחד המקרים, נבדק צ’יינג’ באזור חדרה ונמצא כי נפדה בו צ’ק של 400,000 ₪ על ידי שכיר בחברה. בירור נוסף העלה כי הוא פדה זאת עבור מעסיקו, המקרה הועבר לטיפול פקיד שומה חקירות חיפה וכעת נבדק האם הכנסות אלה דווחו.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 רישום חברה במרשם נותני שירותי מטבע – קבלת רישיון נותן שירותי מטבע:

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע”ד-2014 חוקק בשנת 2014 ומטרתו להסדיר ולפקח על “חלפנים” בביצוע החובות המוטלות עליהם בחוק איסור ה לבנת הון, התש״ס-2000 (להלן: “החוק“);

רישום העוסקים במתן שירותי מטבע נכלל בין 40 ההמלצות של כוח המשימה הפיננסי.

החוק אינו מגביל את העיסוק במתן שירותי מטבע על ידי קביעת דרישות מיוחדות ש ל הכשרה

מקצועית או אחרת, הדרישות של החוק – גיל, אזרחות או תושבות ועבר נקי מעבירות מסוימות – דרישות אלה באות רק כדי להגן על הציבור שנדרש לנותני שירותים אלה.

כמו כן, מפרט החוק המוצע את סמכויות הפיקוח שניתנו בחוק העיקרי לגורמים המפקחים על מילוי החובות המוטלות בחוק על גורמים פיננסיים.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

קבלת רישיון נש”מ” – רישיון צ’יינג’ים

הליך הרישום

1 . תשלום אגרה כחלק מהליך בקשת רישום כנותן שירותי מטבע – חלה חובה על מבקש הרישום לשלם אגרת רישום בהתאם לקבוע בתקנות איסור הלבנת הון (אגרות לענין נותני שירותי מטבע), התשס”ג-3222 ע”ס 2,422 ₪.

בקשות רישום שהוגשה ללא ששולמה אגרה כנדרש, לא תיבדקנה עד שתשולם האגרה ובכפוף להוראות הדין.

אגרת הרישום לא תוחזר במקרה של ביטול בקשת רישום או במקרה של סירוב לרישום בהתאם להוראות הדין.

רשימת המסמכים הדרושים

א. ייפוי כוח אם הפניה מוגשת ע”י מייצג שלא הפונה בעצמו.

ב. טופס תאגיד/יחיד.

ג. נספח 15- א- פרטי סניף.

ד. נספח 15 ב- פרטי זיהוי .

ה. נספח 15 ג- עץ שליטה

ו. לבקשת תאגיד יש לצרף פרוטוקול בעלי המניות חתום על מינוי קצין ציות (אחראי למילוי

לחובות התאגיד)

ז. תצהיר חתום בפני עו”ד.

ח. במידה והעסק יתנהל מהבית יש להעביר תצהיר נותן שירותי מטבע העובד מהבית.

ט. אגרת רישום.

י. תדפיס פרטי החברה מרשם החברות, עדכני למועד הגשה.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

Twenty dollar bills isolated against white background.

לייעוץ וליווי ברישום עוסק כנותן שירותי מטבע (change) צ’יינג’ אנא צרו קשר עם משרדנו.

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

קטגוריות: הלבנת הון, משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by