קבלת רישיון לפעול כקבלן כח אדם או שירות

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)
על תאגיד או ישות משפטית המעוניין לקבל רישיון לפעול כקבל כח אדם או שירות לפנות בבקשה מסודרת לקבלת הרשיון למשרד הכלכלה. משך הטיפול בבקשה כ-3 חודשים ובין היתר, יוזמנו מנהלי העסק הבכירים לראיון במשרד הכלכלה.
תנאים לקבלת הרישיון
1. הוכחת ניסיון
עבור מבקש רישיון קבלן כח אדם – שלוש שנות ניסיון בניהול כח אדם או במתן שירות כח אדם של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו.
עבור מבקש רישיון קבלן שירותים – ניסיון ניהולי או עסקי של שנה אחת לפחות וכן  של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו.
2. המצאת ערבות בנקאית – המבקש ימציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו בהתחשב בהיקף העסק, לפי תקנות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח-אדם (ערובה), התשנ”ו- 1996.
3. ללא עבירות קודמות או עבר פלילי בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון – לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כח אדם/קבלן שירותים.
4. קיום תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים – על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, בעל תנאים סניטריים נאותים, בעל חדר המתנה ובעל חדרי ראיונות מופרדים.
רישיון קבלן כח אדם
מה לצרף לבקשה?
1. תמונת פספורט
2. קורות חיים + אסמכתאות:
עבור רישיון קבלן כח אדם – אסמכתא לניסיון של 3 שנים בניהול כח אדם
עבור רישיון קבלן שירות – אסמכתא לניסיון ניהולי/עסקי של שנה
3. תעודת רישום חברה מרשם החברות/ תעודת עוסק מורשה
4. טופס תיאור משרדי החברה חתום ע”י עו”ד + תמונות המתארות תנאים פיסיים, צילום פנימי וצילום חיצוני של המשרדים
5. מאזן בוחן עדכני (לשנה הקודמת למועד הבקשה ועד מועד הבקשה)
6. העתק מחוזה השכירות
7. טופס מזמיני שירות – פירוט מלא של כלל לקוחות החברה על גבי הטבלה המופיעה
באתר בלבד. כל פורמט אחר לא יתקבל
8.  רשימת בעלי תפקידים בכירים
9. טבלת דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות  + טופס 102 ממס הכנסה וטופס 102 מביטוח לאומי לרבעון שקדם למועד בקשת הרישיון – כולל אישור תשלום
10. רשימת עובדים הכוללת – שם מלא, ת.ז, תאריך תחילת העסקה, כתובת, מס’ טלפון, מס’ פלאפון, מקום העבודה בפועל, כתובת העבודה בפועל – של החודש האחרון. ראו דוגמה
11. לגבי חברת שמירה ואבטחה בלבד – צילום רישיון בתוקף ממשרד המשפטים
12. טופס הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי + מידע מאגף אכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה, לכל עובד בכיר בחברה
13. התחייבות מבקש הרישיון
14. תצהיר בדבר העדר הרשעות/קנסות/תביעות אזרחיות
15. הצהרה בדבר קבלני משנה וחברות נוספות
משך הטיפול בבקשה
משך ההליך הוא כשלושה חודשים.
משרדנו עוסק בלווי וייצוג לקבלת רישיון ממשרד הכלכלה לקבלן כח אדם או שירות.
מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 050-6789898, פקס. 03-6565002;
–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

בהעסקה באמצעות קבלן כח אדם יש להבדיל בין שני סוגי מעסיקים:

מעסיק פורמאלי- קבלן כח אדם אשר איתו מקיים העבוד יחסי עובד מעביד. חשוב לדעת כי קבלן כח אדם לא יעסיק עובדים אשר באים במקום עובדים המשתתפים בשביתה. כמו כן קבלן כח האדם לא יעסיק עובדים במקום עובדים המושבתים עקב השבתה, כל עוד השביתה או ההשבתה מתקיימות

מעסיק בפועל- זה אשר העבודה נעשית עבורו ולפיכך הוא הקובע את סדר יומו של העובד ואת המשימות שעליו לבצע.

חשוב להבחין בין העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ובין העברת משימות למיקור חוץ. מיקור חוץ הוא שיטת ניהול מודרנית, אשר בבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בבסיסו ולהעבירן לקבלן, ולהותיר בתפעול ובניהול ישיר את פעילויות הליבה בלבד.

שיטה זו מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, להשקיע את מרב המשאבים בכך, ובכך בעצם לשלוט בצורה אפקטיבית על האגפים היצרניים בו.
ההבדל המהותי בין השניים הוא בהיבט הניהול היומיומי של העובד; בעוד שבהעסקה על ידי קבלן כח אדם, המעסיק בפועל הוא זה אשר מנהל את פעילותו של העובד, בהעברת משימות למיקור חוץ, הגוף המבצע את המשימה הוא זה אשר מנהל את פעילותו של העובד.

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו