fbpx

קבלת רישיון קבלן כוח אדם או שירות

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)
על תאגיד או ישות משפטית המעוניין לקבל רישיון קבלן כוח אדם או שירות לפנות בבקשה מסודרת לקבלת הרשיון למשרד הכלכלה. משך הטיפול בבקשה כ-3 חודשים ובין היתר, יוזמנו מנהלי העסק הבכירים לראיון במשרד הכלכלה.
תנאים לקבלת הרישיון
1. הוכחת ניסיון
עבור מבקש רישיון קבלן כוח אדם – שלוש שנות ניסיון בניהול כח אדם או במתן שירות כח אדם של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו.
עבור מבקש רישיון קבלן שירותים – ניסיון ניהולי או עסקי של שנה אחת לפחות וכן  של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו.
2. המצאת ערבות בנקאית – המבקש ימציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו בהתחשב בהיקף העסק, לפי תקנות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח-אדם (ערובה), התשנ”ו- 1996.
3. ללא עבירות קודמות או עבר פלילי בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון – לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כח אדם/קבלן שירותים.
4. קיום תנאים פיזיים וסביבתיים נאותים – על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, בעל תנאים סניטריים נאותים, בעל חדר המתנה ובעל חדרי ראיונות מופרדים.
רישיון קבלן כח אדם
מה לצרף לבקשה?
1. תמונת פספורט
2. קורות חיים + אסמכתאות:
עבור רישיון קבלן כח אדם – אסמכתא לניסיון של 3 שנים בניהול כח אדם
עבור רישיון קבלן שירות – אסמכתא לניסיון ניהולי/עסקי של שנה
3. תעודת רישום חברה מרשם החברות/ תעודת עוסק מורשה
4. טופס תיאור משרדי החברה חתום ע”י עו”ד + תמונות המתארות תנאים פיסיים, צילום פנימי וצילום חיצוני של המשרדים
5. מאזן בוחן עדכני (לשנה הקודמת למועד הבקשה ועד מועד הבקשה)
6. העתק מחוזה השכירות
7. טופס מזמיני שירות – פירוט מלא של כלל לקוחות החברה על גבי הטבלה המופיעה
באתר בלבד. כל פורמט אחר לא יתקבל
8.  רשימת בעלי תפקידים בכירים
9. טבלת דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות  + טופס 102 ממס הכנסה וטופס 102 מביטוח לאומי לרבעון שקדם למועד בקשת הרישיון – כולל אישור תשלום
10. רשימת עובדים הכוללת – שם מלא, ת.ז, תאריך תחילת העסקה, כתובת, מס’ טלפון, מס’ פלאפון, מקום העבודה בפועל, כתובת העבודה בפועל – של החודש האחרון. ראו דוגמה
11. לגבי חברת שמירה ואבטחה בלבד – צילום רישיון בתוקף ממשרד המשפטים
12. טופס הצהרה על הסכמה לקבלת מידע פלילי + מידע מאגף אכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה, לכל עובד בכיר בחברה
13. התחייבות מבקש הרישיון
14. תצהיר בדבר העדר הרשעות/קנסות/תביעות אזרחיות
15. הצהרה בדבר קבלני משנה וחברות נוספות
משך הטיפול בבקשה
משך ההליך הוא כשלושה חודשים.
משרדנו עוסק בלווי וייצוג לקבלת רישיון ממשרד הכלכלה לקבלן כח אדם או שירות.
מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;
–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

בהעסקה באמצעות קבלן כח אדם יש להבדיל בין שני סוגי מעסיקים:

מעסיק פורמאלי- קבלן כח אדם אשר איתו מקיים העבוד יחסי עובד מעביד. חשוב לדעת כי קבלן כח אדם לא יעסיק עובדים אשר באים במקום עובדים המשתתפים בשביתה. כמו כן קבלן כח האדם לא יעסיק עובדים במקום עובדים המושבתים עקב השבתה, כל עוד השביתה או ההשבתה מתקיימות

מעסיק בפועל- זה אשר העבודה נעשית עבורו ולפיכך הוא הקובע את סדר יומו של העובד ואת המשימות שעליו לבצע.

חשוב להבחין בין העסקת עובדים באמצעות קבלן כח אדם ובין העברת משימות למיקור חוץ. מיקור חוץ הוא שיטת ניהול מודרנית, אשר בבסיסה עומד הרעיון להוציא מהארגון את תפעול הפעילויות שאינן נמצאות בבסיסו ולהעבירן לקבלן, ולהותיר בתפעול ובניהול ישיר את פעילויות הליבה בלבד.

שיטה זו מאפשרת לארגון להתמקד בתחום התמחותו, להשקיע את מרב המשאבים בכך, ובכך בעצם לשלוט בצורה אפקטיבית על האגפים היצרניים בו.
ההבדל המהותי בין השניים הוא בהיבט הניהול היומיומי של העובד; בעוד שבהעסקה על ידי קבלן כח אדם, המעסיק בפועל הוא זה אשר מנהל את פעילותו של העובד, בהעברת משימות למיקור חוץ, הגוף המבצע את המשימה הוא זה אשר מנהל את פעילותו של העובד.

 

קבלת רישיון קבלן כח אדם או שירות

על מנת להשיג רישיון לפעול כקבלן שירות ישנם מספר תנאים לפיהם כל תאגיד, גוף או ישות משפטית אשר מעוניינים לקבל רישיון לפעול כקבלני שירות צריכים לפעול, אך לפני שנציין את התנאים לקבלת הרישיון הנ”ל, להלן מספר דברים שחשוב לדעת:
* על מבקש הרישיון לפנות בבקשה מסודרת לקבלת הרישיון למשרד הכלכלה ולפעול לפי השלבים שניתנו על ידם.
* לא ניתן לדלג בין השלבים מאחר וכל שלב תלוי בהשלמת קודמו.
* ישנן פעמים בהם יגיעו ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לבצע את הראיון והליך הרישוי במשרדי החברה וזאת בהתאם לשיקול דעת המשרד.
* משך הטיפול בבקשה אורך כשלושה חודשים במהלך יוזמנו מנהלי העסק הבכירים לראיון במשרד הכלכלה.

להבדיל מקבלן כוח אדם, אשר מספק עובדים בלבד למזמין, והמזמין, שהוא המעסיק בפועל, עוסק בניהולם ובהכוונתם, קבלן שירות עוסק במתן שירות מוגמר, והוא מספק את הציוד וחומרי הגלם הנחוצים למתן השירות. כמו כן הוא עוסק בניהול מתן השירות. מתן השירות נעשה לפעמים במפעלו של קבלן השירות ולפעמים במפעל המזמין, זאת בהתאם לאופי וטיב השירות הנדרש. שירותי ניקיון, אשר ניתנים על ידי קבלן שירות, ניתנים מטבעם במפעל המזמין.
חשוב לשים לב כי להבחנה בין קבלן כוח אדם לקבלן שירות ישנה חשיבות גדולה מבחינת יישומו של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם אשר חל על קבלני כוח אדם אך אינו חל על קבלני שירות.

עפ”י דרישות משרד הכלכלה על מבקש הרישיון לצרף קו”ח ומסמכים מאשרים של ניסיון מבקש הרשיון או האדם שינהל את החברה עבורו. חשוב לזכור כי אי שיתוף פעולה עם הרשות יביא לסגירת תיק הבקשה לרישיון. לקבלת סיוע ברישום חברה ורישוי חברת כוח אדם יש ליצור קשר עם ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי),
נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002

 

מהו רישיון קבלן כוח אדם

רישיון קבלן כוח אדם הוא רישיון שניתן לכל חברה שמעוניינת להתחיל ולספק שירותי כוח אדם בקבלנות לחברות פרטיות או לגופים ציבוריים שונים. הסיבה המרכזית לכך שנדרש רישיון לסוג עיסוק זה, היא שכך רוצה המדינה להבטיח שבתחום זה יעבדו אנשים מתאימים, ללא עבר פלילי רלוונטי, ובעלי רקע בתחום משאבי האנוש וידע בדיני עבודה. זאת מכיוון שמדובר בתחום רגיש יחסית, שבעבר היו בו לא מעט טענות על הפרה של תנאי עבודה בסיסיים וזכויות עובדים. כדי לוודא שזכויות עובדי הקבלן תישמרנה, המדינה מקפידה לאשר באופן פרטני כל בקשה לקבלת רישיון קבלן כוח אדם.

תחום קבלנות כוח האדם עבר בעשורים האחרונים מספר שינויים. החוק להעסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, שהוא החוק שמסדיר את הפעילות בתחום זה, התקבל בשנת 1996 בכנסת. בשנת 2013 חוקק חוק נוסף, שעסק בקבלנות כוח אדם של שירותי שמירה וניקיון בגופים ציבוריים. לפני שהתקבלו החוקים האלה, תחום קבלנות כוח האדם היה פרוץ יותר, וחוקים אלה חוקקו כדי להבטיח תנאי העסקה הולמים לעובדי קבלנות.

תהליך קבלת הרישיון כולל כמה שלבים, שביניהם גם מעבר של ראיון אישי במשרד העבודה. הריאיון האישי נועד כדי לבחון את קורות החיים של מגיש הבקשה וכדי שתהיה אפשרות לוודא את בקיאותו בתחום דיני העבודה ולשאול אותו שאלות ספציפיות הנוגעת לבקשה שלו ולרקע שאיתו הוא מגיע. תנאי הסף להגשת הבקשה לרישיון הם ניסיון בתחום ניהול משאבי אנוש והיעדר הרשעות פליליות קודמות שיש בהן קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה. זהו אמצעי נוסף להבטיח את ניקיון כפיו של מבקש הרישיון, ולהבטיח כי מי שעוסק בתחום הוא אדם ישר שימלא את התנאים הקבועים בחוק להסדרת עבודות הקבלן.

כל תהליך כזה נמשך כשלושה חודשים, וכולל גם ביקורת על התנאים הפיזיים שמתקיימים בחברה של מבקש הרישיון. לשם קבלת רישיון קבלן כוח אדם יש גם להפקיד ערבות בנקאית. גובה הערבות הנדרשת נקבע בהתאם לכל בקשה לרישיון. רק לאחר ההפקדה של הערבות, ניתן לקבל את הרישיון ולהתחיל לעבוד באופן מסודר כקבלן כוח אדם.

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by