fbpx

פירוק חברה מרצון כולל ביטול אגרות ועיצומים

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)
לאחרונה החל רשם החברות לפעול בסנקציות כנגד חברות אשר לא שילמו את חובם לרשם החברות וכנגד בעלי מניותיהם. להלן הסנקציות:
 • העברת החוב למרכז לגביית קנסות.
 • בעלי השליטה בחרה אל יוכלו לפתוח חברה חדשה ברשם החברות.
 • לא ירשמו שיעבודים חדשים על החברה.
 • רשם החברות לא יבטל שיעבודים על החברה.
 • החברה לא תוכל לשנות שמה או את תקנונה.
 • החברה לא תוכל לפתוח חשבון בנק חדש.
משרדנו מטפל בפירוק חברה מרצון בהליך מהיר ב-3 שלבים הכוללים בין היתר:

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

פירוק חברה מרצון

שלב ראשון:
 • על החברה למלא את ההודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר- שלב ראשון, הכולל תצהיר כושר פירעון והחלטה על מינוי מפרק
 • יש לאמת את תצהיר כושר הפירעון מול עורך הדין
 • לאחר מכן יש למלא את הבקשה לפרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד.
 • יש למלא שני עותקים מההודעה חתומים במקור.
 •  יש לצרף קבלה בדבר תשלום אגרת הפרסום
 • בתוכן ההודעה על פירוק מרצון, על המפרק למלא את המועד לכינוס האסיפה הכללית הסופית, על המועד להיות בטווח של 4-6 חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה.
 • יש לשלוח את הבקשה לפרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים מיד לאחר החתימה על תצהיר כושר פירעון ולא יאוחר מ- 7 ימים לאחר מועד החתימה.
שלב שני:
 • על המפרק לציין בסעיף 1 את מועד כינוס האסיפה הסופית במועד שנקבע בפרסום ברשומות.
 • על המפרק לציין באופן ברור כי לחברה לא נותרו נכסים התחייבויות וחובות או לחלופין שסכומם הוא 0 ₪. במידת הצורך ניתן לרשום כיצד מומשו/סולקו הנכסים/התחייבויות/חובות של החברה.
 • על המפרק לציין את פרטיו המלאים (שם, כתובת, ת.ז.) בתחתית הטופס.
 • על המפרק לחתום על הטופס.
 • יש לצרף את העתק ההודעה שפורסמה ברשומות  בדבר מינוי המפרק וכינוס האסיפה הסופית.
משרדנו מטפל בפירוק החברה בכל השלבים עד לפירוקה של החברה.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

מה לגבי שעבודים?
מסמכים להסרת השעבודים יועברו לרשם החברות יחד עם הבקשה לפירוק החברה מרצון.
האם חובות האגרה יבוטלו?
משרדינו יגיש לרשם החברות בקשה לפטור מתשלום חובות אגרה שנתית על ידי הגשה של תצהיר אי פעילות או אישורים מרשויות המס על אי פעילות החברה.
האם לשלם חובות אגרה שנשלחו אליי בדואר?
צור קשר עם משרדינו לבירור האם יש צורך לשלם את החובות או שעדיף להגיש בקשה לפטור בגין חובות אלה – אל תשלם לפני שתתייעץ!

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –
קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by