fbpx

חובות מזמין שירות כלפי עובד כח אדם

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

ביום 16.10.2018 ניתן פסק דין בבית דין אזורי בתל אביב על ידי כב’ השופטת  כרמית פלד בעניין חובות “מזמין שירות” או “מזמין כח אדם” כלפי עובדיו, וזאת גם לפני וותק של 9 חודשי עבודה.

עסקינן בתביעת התובע, אזרח סודן, לכספים וזכויות מכוח משפט העבודה המגן. טענותיו העיקריות של התובע הן כי על העסקתו חל צו ההרחבה בענף הבניה, התשתיות, צמ”ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים (להלן: “צו ההרחבה בענף הבנין“) וכי הנתבעות שימשו כמעסיקות במשותף. נתבעת 1 (להלן: “שפיר”), עוסקת, בין היתר, בעבודות הנדסה אזרחית, בניה ותשתיות וניהלה גם את פרויקט כביש 531 שבשרון (להלן: “האתר“).  נתבעת 2 (להלן: “סופר שירות“), הינה חברה שברשותה, בין השאר, רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון. לאחר פתיחת ההליך, עוכבו ההליכים נגד סופר שירות מאחר והיא נכנסה להליכי פירוק.

בית הדין האזורי לעבודה (השופטת כ’ פלד ונציג הציבור ש’ לב) קיבל את התביעה בחלקה ופסק כי:

אשר לטיב השירותים שסיפקה סופר שירות לשפיר, למרות שהנתבעות הכתירו את טיב ההתקשרות ביניהן כהתקשרות לאספקת שירותי ניקיון, הרי שבפועל בוצעו על ידי עובדי סופר שירות שהוצבו באתר שהפעילה שפיר עבודות כלליות שונות, לרבות עבודות המשיקות לעבודות בניה פשוטות, החורגות מעבודות ניקיון מסורתיות-קלסיות. בנסיבות אלה, ובהתאם להגדרות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (להלן: חוק העסקת עובדים), סיפקה סופר שירות לשפיר שירותי כוח אדם. לפיכך, יש להחיל בענייננו את חוק העסקת עובדים. סעיף 12א לחוק העסקת עובדים קובע כי עובד של קבלן כוח אדם לא יועסק אצל מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים רצופים וככל שהועסק כאמור ייחשב העובד כעובד של מעסיק בפועל, בתום 9 החודשים (או תקופת הארכה, ככל שאושרה). בענייננו לא חל הסייג הקבוע בסעיף 12א(ה) לחוק הנ”ל, ולפיכך יש לראות בתובע כעובד של שפיר מתום 9 חודשי העסקה. מאחר והתובע הועסק באתר בניה, בו מועסקים עובדי בניה, הרי שמכוח סעיף 13 לחוק העוסק בהשוואת תנאי עבודתם של עובדי קבלן כוח אדם לעובדים אחרים במקום העבודה, עימם הם מועסקים כתף אל כתף, יש להחיל בעניינו של התובע את צו ההרחבה בענף הבניה, כאשר לא חל החריג הקבוע בסעיף 13(ג) לחוק העסקת עובדים.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

אשר לסווגה של שפיר, האם משתמשת או מעסיקה במשותף, כאמור, סופר שירות סיפקה לשפיר שירותי כוח אדם, נפסק כי המבחנים לבחינת זהות המעסיק מביאים למסקנה ששפיר הייתה מעסיקתו הישירה של התובע, במשותף עם סופר שירות, כבר ממועד התחלת העסקתו. בנוסף, מטעמים של מדיניות משפטית יש מקום בנסיבות ענייננו להטיל אחריות על שפיר, בנוגע לזכויות התובע גם בתשעת חודשי העסקתו הראשונים. זאת מאחר שמדובר בשירותי מיקור חוץ של כוח אדם (להבדיל ממיקור חוץ של שירותי ניקיון) שנעשה לתקופות ארוכות, ומאחר שסופר שירות מצויה בהליכי פירוק, כך שאינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי התובע. לפיכך שפיר חבה בחיובים הנובעים מהעסקת התובע גם בתשעת החודשים הראשונים באתר.

תחולת צו הרחבה בענף הבניין על העסקת התובע מתגבשת משני מקורות. ראשית, מכוח הקביעה כי שפיר, חברת בניה, שימשה מעסיקה במשותף של התובע. שנית, מכוח הקביעה כי סופר שירות סיפקה שירותי כוח אדם לשפיר, באופן שמחיל על העסקת התובע את סעיף 13(א) לחוק העסקת עובדים, שעניינו השוואת תנאי העבודה של עובדי הקבלן לתנאי העבודה החלים על עובדים באתר, ובעניינו עובדי בניה עליהם חל צו ההרחבה בענף הבניין. יתרה מזאת, בשים לב לקביעה כי סופקו שירותי כוח אדם ממילא יש לראות את התובע לאחר 9 חודשי העסקה כעובד של המעסיק בפועל, קרי של שפיר וגם מטעם זה יש להחיל עליו לאחר 9 חודשי העסקה את צו ההרחבה בענף הבניין.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 

ביה”ד קבע את שכרו השעתי של התובע, תוך דחיית הטענה בדבר פיקטיביות תלושי השכר. קבע כי התובע אינו זכאי להפרשי שכר ענפי, דחה את התביעה לגמול שעות נוספות, מאחר ומתלושי השכר עולה כי לתובע שולם גמול שעות נוספות בשיעורים משתנים ובסכומים שונים מדי חודש, ונוכח אותנטיות תלושי השכר. מכל מקום, בנסיבות העניין עמדו הנתבעות בנטל להוכחת תשלום מספק בגין שעות נוספות; אשר לנסיבות סיום העסקתו של התובע, הוכח כי עבודתו של התובע הסתיימה בשל פקיעת תוקף אשרת השהייה שלו וכליאתו במתקן חולות, ולפיכך קמה לו זכאות לפיצויי פיטורים, בניכוי סכום ששולם לו בגין תשלומים שוטפים על חשבון פיצויי פיטורים, בהעדר אפשרות להפריש בעת הרלבנטית לקופת פיצויים; אשר לחלף הפרשות לתגמולים, בשעה שמעסיק לא הפריש בגין עובד מבקש מקלט כספים לקרן פנסיה וכל עוד לא ניתן לבצע הפרשה בפועל, קיימת לעובד הזכות לפיצוי כספי בגין אי ביצוע ההפרשה בגובה ההפרשות שלא הועברו; כן זכאי התובע להשלמת דמי הבראה ולפדיון חופשה.

 

מסקנה: “מזמין שירות” או “מקבל שירות בתחום כ”א” עשוי להיות חב בחובות חברת כח אדם כלפי העובדים ועליו לדאוג לבטוחות מתאימות בעת כריתת חוזה קבלת השירות.

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

קטגוריות: דיני עבודה, משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by