fbpx

רישיון חברת כח אדם למנופאים (מנופאי עגורן צריח)

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

ביום 31.12.2018 התקבל תיקון מס’ 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס’ 12 ) התשע”ט–2019 בקריאה שניה ושלישית (להלן: “התיקון“).

בהתאם להוראות התיקון התווספו להוראות החוק תנאים נוספים לתאגיד המספק שירותיכח אדם בנוגע לעובדים שהם עגורנאים המפעילים עגורן – במקרה כזה תאגיד אשר יבקש לעסוק במתן שירות כח אדם בתחום המנופאים יצטרך לקבל היתר מיוחד אשר במסגרתו יצטרך התאגיד לעמוד בתנאים הבאים:

  1. מטרת התאגיד ועיסוקו היחיד: מתן שירותי כוח אדם של עובדים שהם עגורנאים מוסמכים. המשמעות שעל התאגיד לשנות או לקבוע את מטרותיו בהתאם לתיקון החוק ובנוסף תאגיד כאמור לא יכול לעסוק בתחומים אחרים אלה בתחום המנופאים בלבד!

 

  1. תנאי למתן היתר הוא כי המבקש הציג אישור מאת מפקח עבודה ראשי שהוא עומד בדרישות בטיחות בעבודה הנוגעות בדבר לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל–1970

 

בנוסף, ימשיכו לחול תנאי החוק לעניין “קבלן כח אדם”:

 

  1. בעל המניות או מנהל בתאגיד הם בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים במתן שירותי כוח אדם או בניהול כוח אדם.

 

  1. בחמש השנים שקדמו לבקשת הרשיון לא הורשע מבקש הרשיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם.

 

  1. על התאגיד להציג משרד עם חדר ראיונות, חלל המתנה, שירותים וגישה לנכים.

 

  1. על התאגיד להעמיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו (ערבות התחלתית כ38,500 ₪ אשר יש להגדילה בהתאם להוצאות השכר).

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 

מתי יכנס התיקון בחוק לתקפו ?

התיקון יכנס לתוקפו בעוד כחצי שנה (חצי שנה לאחר פירסום התיקון ברשומות).

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 

מה לגבי קבלני כח אדם בתחום המנופאים אשר עוסקים כבר בתחום ?

בהתאם להוראות התיקון מי שהיה בעל רישיון כ”א, רשאי שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים להתיר לו להמשיך ולהעסיק את העובדים שהעסיק אצל זולתו ערב יום התחילה לתקופה שיקבע השר ושלא תעלה על חודשיים, ובלבד שהגיש בקשה להיתר לפני כניסת התיקון לתקפו.

 

מה לגבי חברות שעוסקות במקביל גם בתחום המנופאים וגם בתחום אחר?

במקרה כזה מומלץ מאוד לערוך “רה-ארגון” ולפצל את הפעילויות השונות תחת חברות (או בדרך חברה אם-בת או חברות אחיות) בנוסף לשינוי מטרותיה של החברה כאמור לעיל.

בעניין זה מומלץ לפנות למשרדנו לצורך תכנון נכון של ארגון מחדש של קבוצת החברות.

 

קישור לתיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס’ 12) התשע”ט–2019

 

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

קטגוריות: משפט מסחרי
התקשרו עכשיו
התחילו שיחת וואטסאפ
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by