fbpx

זה הזמן לפתיחת חברת כח אדם

 • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)

מדינת ישראל נמצאת במשבר כלכלי עמוק שעוד לא נראה כמותו עשרות שנים והעדות הישירה לכך היא כמות המובטלים במשק עם כ-20% אבטלה.

יזמים ובעלי ממון שוקלים רבות על אפיקי השקעה אשר יניבו תשואות דווקא בתקופה של משבר כלכלי ולאחרונה נראה כי אפיקי פתיחת חברות כח אדם, שירות ולשכה פרטית (עליהם נרחיב בהמשך) נמצאו כאפיקי השקעה מניבים, הן אידאולוגית והן כלכלית.

בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996 הוגדרו 5 סוגי רישיונות:

 • רישיון לשכה פרטית – תיווך בכח אדם (לא העסקת עובדים אלא תיווך בלבד).
 • רישיון קבלן שירותי ניקיון
 • רישיון קבלן שירותי שמירה ואבטחה
 • רישיון קבלן כח אדם
 • היתר כח אדם למנופאי עגורן צריח

 

מתי צריך רישיון קבלן כח אדם?

פסקי דין רבים עוסקים בהבחנה שבין “קבלן כח אדם” לבין מתן שירותים בעיקר בשל העובדה כי קבלן אשר מספק שירותים אינו נכלל תחת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ”ו-1996 (למעט קבלני ניקיון ושמירה אשר מחויבים ברישיון בכל מקרה).

 

מתן שירותים או אספקת שירותים משמעותה מעין “מיקור חוץ” כאשר המבחנים העיקריים הינם:רישיון קבלן כח אדם

 • מבחן פיקוח ושליטה על העובדים – ככל והפיקוח והשליטה על העובדים הוא של מזמין השירות ולא של קבלן השירות יטה הכף לצדו של “קבלן כח אדם” ולהפך.
 • מבחן צורת התשלום – אם צורת התשלום היא לפי עבודה אזי הצורה המשפטית נראית כ”קבלן שירות” ככל וצרת התשלום היא לפי שעת עבודה הצורה המשפטית תראה כ”מתן שירות”.
 • מבחן חומרי העבודה – ככל והחומרי העבודה מסופקים על ידי הקבלן נראה כי מדובר ב”קבלן שירות”.

כמובן שלהבחנה זאת חשיבות רבה שכן אם מדובר בקבלן שירות אין הוא נדרש לרישיון “קבלן כח אדם” (למעט קבלני שירותי ניקיון ושמירה אשר מחויבים בכל מקרה ברישיון) ואין הוא חוסה תחת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם וצווי ההרחבה בעניין עובדי כח אדם.

מדוע יש לתמרץ פתיחת חברות כח אדם ושירות דווקא בזמנים אלה ?

לעניות דעתו של הח”מ, הממשלה צריכה להשקיע מאמצים אדירים בכדי לתמרץ פתיחת חברות כח אדם אשר מומחיותם גיוס עובדים ומציאת מקומות עבודה .

בעזרתם של חברות כח האדם תצליח המדינה להימלט מהמשבר בכלכלי מהר יותר, יש עודף בהיצע של עובדים וחברות כח האדם מתמחות במציאת עבודה לכל אותם מובטלים.

מה הם התנאים לקבלת הרישיון?

 1. מבקש הרישיון ובעל תפקיד בכיר לא הורשעו ב-5 שנים האחרונות בעבירה שיש עמה קלון או שמפאת חומרתו ונסיבותיה אינו רשאי לעסוק כ”קבלן כח אדם”.
 2. ניסיון ניהול מצטבר של 3 שנים (קבלן שירותי ניקיון או אבטחה – 1 שנות ניסיון) – אין חובה בניסיון בניהול חברת כח אדם אלא בניסיון בניהול שני עובדים לפחות כ”שכיר” או כ”עצמאי”. מספיק שבעל תפקיד בכיר שימש כ”אחראי משמרת”, “מנהל צוות” וכדומה.
 3. משרד – מבקש הרישיון צריך להציג משרד אשר לו חלל המתנה, חדר ראיונות, שירותים וגישה לנכים. את המשרד אפשר לשכור בשלבים מתקדמים של הבקשה ואין צורך לשכור את המשרד מתחילת ההליך.

מה הם שלבי ההליך?

 1. בשלב הראשון יש צורך בעריכת כלל המסמכים לצורך הגשתם למשרד העבודה והרווחה ובין היתר : הסכמה למידע פלילי, תצהיר על קבלני משנה, תצהיר על היעדר הרשעות, טבלת תפקידים בכירים, רשימת עובדים, שימת מזמיני שירות, התחייבות מבקש הרישיון, טבלת נתונים לצורך הכנת ערבות, אישור ניהולי, תצהיר אחזקת משרד ועוד.
 2. לאחר הגשת הבקשה בוחן מטעם משרד העבודה והרווחה בודק את התיק, ככל והתיק תקין יזומנו בעלי המניות ובעלי התפקידים הבכירים לראיון במשרד העבודה והרווחה בקריית הממשלה תל אביב, קומה 12.
 3. ככל והראיון והבחינה צלחו – משרד העבודה והרווחה יודיע על כך ויבקשכם להציג משרד בהתאם לחוק, קרי, משרד עם חלל המתנה, חדר ראיונות, שירותים וגישה לנכים. בשלב זה יוצגו בפני משרד העבודה והרווחה תמונות המשרד וחוזה שכירות.
 4. לאחר אישור המשרד תידרשו להציג ערבות, הערבות המינימלית הינה 39,213 ₪ והיא תגדל בהתאם להוצאות השכר של מבקש הרישיון.
 5. לאחר הצגת הערבות בתוספת אישור ניהול חשבון מהבנק תקבל החברה את הרישיון.

מסמכים נדרשים לצורך ההליך

 1. תמונת פספורט
 2. קורות חיים
 3. תעודת התאגדות / תעודת עוסק מורשה
 4. מאזן בוחן לשנה אחרונה
 5. טפסי 102 ביטוח לאומי ומס הכנסה + אישור תשלום
 6. אישור ניהולי למשך 3 שנים / ניקיון 1 שנים
 7. טופס הסכמה למידע פלילי
 8. טופס התחייבות מבקש הרישיון
 9. תצהיר על קבלני משנה
 10. רשימת עובדים
 11. מידע על מזמיני שירות
 12. טבלת נתונים לצורך הכנת ערבות
 13. רשימת בעלי תפקידים בכירים
 14. תצהיר בדבר היעדר הרשעות

משך ההליך

בדרך כלל טיפול בבקשה של קבלת רישיון קבלן כח אדם צפוי להיערך בין חודש וחצי לחודשיים, כמובן שמשך הטיפול תלוי במקצועיות עורך הדין המלווה, בניסיונו בעריכת המסמכים המורכבים ובשיתוף הפעולה של מבקש הרישיון ורואה החשבון.

בהצלחה!

כותב המאמר : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), טל. 03-6565004, פקס. 03-6565002; משרד עורכי דין ליאב מלמד עוסק ברישוי חברות לרבות רישיונות כח אדם, שירות, לשכה פרטית, רישיונות למתן שירותי אשראי ולמתן שירותים בנכס פיננסי ועוד.

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

 

קטגוריות: כללי
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by