fbpx

בקשה לצו קיום צוואה

  • ע״י:עו"ד ליאב מלמד (חשבונאי)
בקשה לצו קיום צוואה תידרש כאשר המוריש השאיר אחריו צוואה, להבדיל ממצב בו המוריש לא השאיר אחריו צוואה ואז תידרש בקשה לצו ירושה על פי דין.
סוגי צוואה אפשריים: צוואה בכתב ידו של המנוח, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות (שופט, רשם לענייני ירושה, דיין בבית הדין, נוטריון) וצוואה בע”פ.
מהו צו לקיום צוואה?
צו לקיום צוואה נותן תוקף משפטי לצוואת המנוח. צו קיום צוואה מעמדו כמעמד פסק דין – אינו מתיישן.
יש לשים לב כי ככל והצוואה מתייחסת לחלק מנכסיו של המנוח, הצו יהיה תקף רק לגבי אותם נכסים אשר נכללו בצוואה, יתרת הנכסים יחולקו על פי דין באמצעות צו ירושה.
מתי ניתן להגיש צו קיום צוואה?
ניתן להגיש צו לקיום צוואה כאשר מתקיים אחד מהתנאים הבאים (בשאר המקרים, יש לפעול בהליך הרגיל):
1. הצוואה המקורית מצויה בידי מגיש הבקשה.
2. העתק הצוואה נמצא בידי מגיש הבקשה, והצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה.
3. העתק הצוואה נמצא בידי מגיש הבקשה, וניתנה החלטה של בית משפט לענייני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

 d9d6e2_be5f93c2e8ca466898b247a82919a2e4
מי יכול לבקש צו קיום צוואה?
המבקשים יכולים להיות אחד הזוכים על פי הצוואה או מנהל עיזבון המצוין בצוואה או יורש של יורש שנפטר אחרי המנוח (על פי צו ירושה או על פי צו קיום צוואה של אותו יורש).
ממי מבקשים צו קיום צוואה?
את הבקשה לצו קיום צוואה מגישים ללשכת רשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו היה מושבו של המוריש במותו.
מהו התהליך?
מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת האם צורפו כל מסמכי היסוד על פי החוק והתקנות.
לאחר מכן הבקשה מקבלת מס’ תיק באפוטרופוס הכללי.
העתק מלא של הבקשה ונספחיה מועברים לב”כ היועץ המשפטי לצורך בדיקה מעמיקה ומידת התערבותו (תגובת היועץ המשפטי תועבר עד 45 יום).
כל בקשה לצו קיום צוואה תפורסם בעיתון יומי. כל המעוניינים להתנגד יעשו זאת תוך 14 יום מיום הפרסום בעיתון היומי.
לאחר סיום התהליך ישלח הצו לב”כ המבקש.
 d9d6e2_e7a59742a9e94077a8d24a7840f14c68
איך מוצאים צו קיום צוואה קיים?
באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה ניתן לבדוק את מצב ההליכים בתיק, ואם נתקבלה החלטה בכתובת הבאה:
מה הם האגרות לבקשה לקיום צוואה?
אגרת בקשה למתן צו קיום צוואה-  501 ש”ח
פרסום בעיתון יומי בבקשה למתן צו קיום צוואה – 130 ₪
תינתן הנחה של 15% למגישים בקשה באמצעות האינטרנט.
 d9d6e2_61633345cb8d40d0885d791f48ebc895
מה לגבי מנוח שמקום מושבו בחו”ל?
כדי לקבל צו לקיום צוואה למנוח שמקום מושבו בחו”ל יש לצרף, בנוסף למסמכים הרגילים את המסמכים הבאים:
1. נסח מקרקעין או אישור כי למנוח חשבון בנק או כל נכס אחר.
2. תרגום נוטריוני לעברית של הצוואה בשפה הזרה (לא חובה אם הצוואה בערבית או באנגלית).

3. חוות דעת של משפטן בדין הזר.

4. פסיקתא – צו לקיום צוואה לחתימת שופט.
 מחבר הכתבה : ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי), נייד. 03-6565004, פקס. 03-6565002;

לחץ כאן לייעוץ ראשוני חינם

 

–  אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפטי –

קטגוריות: צוואות וירושות
התקשרו עכשיו
התחליו שיחת וואטסאפ
1
שלום
הודע לנו בבקשה איך נוכל לעזור
Powered by